Marketing to Opportunity | Quy trình “Tạo và thực thi Chiến dịch” – Go-live for success

Quy trình tạo mới và thực thi chiến dịch Marketing cho phép nhân viên tiếp thị bắt đầu bằng việc tạo mới chiến dịch, gán nhóm đối tượng vào chiến dịch và chọn loại chiến dịch như gửi mail trực tiếp, gửi thư, chuyển fax hay thực hiện các cuộc gọi. Ngoài ra, nhân viên tiếp thị có thể quyết định tạo những hoạt động ngoài chiến dịch cho khách hàng và thông tin liên lạc trong quá khứ.

Scroll to Top