Chuyển đổi số | Quá trình từ Marketing cho ra cơ hội kinh doanh – Go live for success

Kiến thức tổng quát về “Quá trình từ Marketing cho ra cơ hội kinh doanh” của một doanh nghiệp khi áp dụng hệ thống ERP và CRM vào thực tiễn. Video được xây dựng và thiết kế dưới dạng Whiteboard Amination sinh động và thú vị nhằm giúp các bạn tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng.

Scroll to Top